اطلاعیه برگزاری مرحله اول کارگاه های آموزشی دبیران دوره ی فنی و حرفه ای و کاردانش (سال تحصیلی 96-1395)

آدرس
بلوار امین، کوچه 8، هنرستان زینب کبري)س(
خ ساحلی،بعد از فرمانداری،کوچه 33، پلاک 4، اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه
ترمینال ،روبروي نظام وظیفه،کوچه فنی حرفه اي ،هنرستان کاردانش امام خمینی)ره(
خ ساحلی،بعد از فرمانداری،کوچه 33، پلاک 4، اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه
خ ساحلی،بعد از فرمانداری،کوچه 33، پلاک 4، اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه
خ ساحلی،بعد از فرمانداری،کوچه 33، پلاک 4، اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه
بلوار 15 خرداد ، 20 متري شهید تقوي،هنرستان کاردانش امام رضا )ع(
بلوار شهید خدا کرم ،بالاتر از ترمینال مسافربري ،هنرستان والفجر
بلوار امین،خیابان جمهوري ،کوچه چهار - هنرستان گیوه چی
خ کلهري ،خ شهید حیدریان ،جنب مجتمع آموزشی حضرت معصوه (س) ، هنرستان امام رضا )ع(
ساعت
17
12
12
12:30
12:30
12:30
9
16
12:30
12:30
روز
دوشنبه
سه شنبه
شنبه
یکشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
یک شنبه
دوشنبه
سه شنبه
تاريخ
95/8/10
95/8/11
95/8/15
95/8/16
95/8/18
95/8/19
95/8/20
95/8/23
95/8/24
95/8/25
موضوع
کارگاه آموزشی تزیینات نمدی
کارگاه آموزشی روش تدریس دانش فنی
کارگاه آموزشی روش تدریس دانش فنی
کارگاه آموزشی توجیهی رشته هاي جدید هنري مانندفتوگرافیک
جلسه بررسی مشکلات آموزشی و برنامه عملیاتی گروه درسی مکانیک استان
بررسی کتب جدید التالیف و جوه نقد و تحریردفاتر قانونی ( هنرستان هاي فنی حرفه اي ) و استاندارد مسئول سفارشات( هنرستان هاي کاردانش  )
کارگاه هماهنگی دروس تخصصی
کارگاه آموزشی موتورهاي دیزل
کارگاه آموزشی روش تدریس درس دانش فنی
کارگاه تأسیسات آبگرم
گروه درسي
مدیریت خانواده
رایانه کاردانش
صنایع چوب و مبلمان
هنر
مکانیم خودرو
حسابداری
الکترونیک فنی و حرفه ای و برق کاردانش
مکانیک خودرو
الکترونیک
تاسیسات
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10