بهداشتی

ادعا نمیکنم که همیشه به یاد کسانی هستم که دوستشان دارم .اما ادعا میکنم حتی در لحظاتی که به یادشان نیستم دوستشان دارم .در این هیاهوی کرونامیخواهم بهت بگم دوستت دارم پس مراقب خودت باش .