دوره ضمن خدمت

باسلام وعرض ادب خدمت همکاران ارجمند تاسیسات

باتوجه جدیدالتلیف بودن کتابهای تخصصی پایه دهم هنرستانها و ضرورت هماهنگیهای لازم درخصوص ایجاد وحدت رویه برگزاری برنامه اموزشی کارگاههای تخصصی ، دوره ضمن خدمت 32 ساعته سیستمهای انتقال آبگرم باهمکاری ضمن خدمت اداره ناحیه دو در هنرستان فنی شهید چمران برگزار خواهد شد.

لذا از کلیه همکاران محترم درخواست می گرددبا توجه به مفاد بخشنامه ارسالی به هنرستانها ازطرف گروه ارتقاء علمی اداره مربوطه نسبت به ثبت نام در دوره مذکور اقدام نمایند. ضمنا تاریخ برگزاری دوره در بخشنامه ذکر شده است.

 

گروه آموزشی تاسیسات