نحوه ارزشیابی کتاب الزامات محیط کار

سیستم نمره دهی

نحوه ارزیابی

نوع ارزشیابی

نمره مستمر برای هر پودمان ( فصل) از 5 نمره داده میشود .

فقط بایستی گرد شده 0/5  باشد . یعنی 0/25 یا 0/75 ندارد .

بر اساس فعالیت های کتاب – پرسش و پاسخ – پژوهش و....

مستمر

نمره پایانی هر پودمان ( فصل )

 هنراموز فقط و فقط میتواند به دانش آموز در ریز نمره یکی از سه عدد1 یا 2 یا 3  را درج کند

نمره در ضریب 5 ضرب می شود .

فعالیت محور ( قرار دادن هنرجویان در شرایط اجرایی مرتبط با فصل )

پایانی

نمره قبولی 12 از 20

 

مثال - فصل اول : نمره مستمر = 3     نمره پایانی  2 از  3 ( ضرب در عدد 5 ) در نتیجه 10 از 20

نمره کل از فصل اول :13=3+10

در خرددادماه فقط فصل پنجم ارزشیابی میشود و دیگر نیازمند امتحان از کل کتاب نیست .