تهیه برو شور

با عرض احترام:

تهیه بروشور آموزشی مخصوص هنرجویان برگزار می شود . شیوه نامه اجرای آن را از سایت زیر

دانلود بفرمایید.behdashtimani.medu.ir