کارگاه آموزشی الزامات محیط کار

با سلام :

به اطلاع می رساندکه کارگاه تبادل نظر در مورد برنامه عملیاتی گروه آموزشی و 

تبادل نظر در مورد درس الزامات محیط کار در تاریخ  95/10/7 سه شنبه در

محل گروههای آموزشی (خیابان ساحلی -کوچه 33) برگزار می شود .از تمامی

همکاران مدرس دری الزامات محیط کار دعوت بعمل می آید.

                                                                                            با تشکرخدابخشی