اطلاع رسانی دی ماه2

باسلام وروزبخیرخدمت همکاران گرامی فرصت ارسال آثارتحلیل استانداردهنردرخانه وطرح درس سالانه مهارت سالم زیستن پیشرفته ومسابقه مقاله نویسی باموضوع تاثیرآشنایی دانش آموزان بارشته مدیریت خانواده وتربیت کودک درزندگی شخصی

تااول بهمن 11/1می باشد،لطفاآثارخودراطبق دستوراعمل که درقسمت فصلنامه یاسایت گذاشته ام تهیه نمایید تاحقی ضایع نشود.