فراخوان ماه بهمن

باسلام وروزبخیرمجددخدمت همکاران گرامی فرصت ارسال تحلیل استانداردهنردرخانه وزارت ارشادتااول بهمن 11/1می باشد.

مسابقه مقاله نویسی باموضوع تاثیرآشنایی دانش آموزان بادروس تربیت کودک یامدیریت خانواده درزندگی شخصی

که مهلت ارسال آنهم تااول بهمن می باشد لطفاتوجه بفرماییدکه به آثاری که بعدازموعدمقرررسیده شود توجه نشده وبررسی نخواهدشد.