اطلاع رسانی 3

باسلام مجددخدمت همکاران گرامی باتوجه به اینکه بنده فقط یکشنبه هادرگروهها می باشم وفرصت سوالات فرخوان مسابقات علمی کاربردی تاپایان دیماه یعنی آخرهفته می باشد لطفا شما سوالات خودرتهیه نمایید وتاروزسه شنبه به ایمیل من ارسال کنید ومن ازمنزل بررسی کرده وبهترین نمونه سوال را به دبیرخانه خواهم فرستاد باتشکراززحامت شماعزیزان.

نمونه سوال مسابقات علمی کاربردی

باسلام خدمت همکاران گرامی دبیرخانه فراخوانی برای نمونه سوالات مسابقات علمی کاربردی داده است که فرصت آن تاپایان دی ماه می باشد متعاقبا دستورالعمل آنراقرارمی دهم همکارن گرامی شایان ذکراست این فرخوانها به صورت مسابقه می باشد وبه برنده تقدیرنامه ازمدیرکل داده می شود.

دستورالعمل فراخوان شیوه نامه مسابقات علمی کاربردیhttp://hamgam.medu.ir/portal/fileLoader.php?code=332399d34290ebbe7d324f1479725336

اطلاع رسانی دی ماه2

باسلام وروزبخیرخدمت همکاران گرامی فرصت ارسال آثارتحلیل استانداردهنردرخانه وطرح درس سالانه مهارت سالم زیستن پیشرفته ومسابقه مقاله نویسی باموضوع تاثیرآشنایی دانش آموزان بارشته مدیریت خانواده وتربیت کودک درزندگی شخصی

تااول بهمن 11/1می باشد،لطفاآثارخودراطبق دستوراعمل که درقسمت فصلنامه یاسایت گذاشته ام تهیه نمایید تاحقی ضایع نشود.