اطلاع رسانی4مهر

باسلام ووقت بخیرخدمت همکاران گرامی به اطلاع می رسانددبیرخانه کشوری مدیریت خانواده درنظرداردباهمکاری تمامی هنرجویان هراستان یک فصلنامه الکترونیکی تهیه کند.ارهنرآموزان عزیزدرخواست می کنم لطفادستورالعمل که درادامه درسایت قرارمی دهم رابه دقت مطالعه نمایندودرهرزمینه که مایل به همکاری می باشند اعلام نمایندزیرابهترین کارارائه شده به نام خودهمکاردرسایت دبیرخانه قرارداده می شود که کل کشورآنرامشاهده می نمایند.

دستورالعمل فصلنامه الکترونیکی سال97-96

 

اطلاع رسانی مهر3

سلام ووقت بخیربه اطلاع مدیران محترم همکاران ومعاونین فنی می رسانددروسی که

بایددرشایستگیهای فنی به دانش آموزان پایه دهم ویازدهم امسال ارایه شود بدین شرح می باشد.

1-هنردرخانه 1به طورکامل

2-ازهنردرخانه 3پودمانهای گل وگیاه وآراستگی وگلسازی که درمورددرس گلسازی شایان ذکراست

بایدتمام واحدهای کارتدریس شود ودانش آموزان یک نمونه کارداشته باشند ولی برای کارتکمیلی

پایانی خودیکی ازروشهای ارائه شده رابه دلخواه انتخاب نمایند.

سال تحصیلی 1398-97

-درپایه 12وپایه 11درس هنردرخانه 2به طورکامل وادامه هنردرخانه 3شامل لوازم منزل وچیدمان منزل

فرایندارزشیابی درس هنردرخانه به این شکل می باشدکه نمره پایانی امسال دربایگانی نگه داشته شده وبانمره پایانی سال بعدجمع شده وسپس نمره نهایی درکارنامه دانش آموز لحاظ می شود.

اطلاع رسانی2مهر

باسلام ووقت به همکاران گرامی به اطلاع می رساندکارگاه آموزش پرورش گلهای آپارتمانی دراوایل ماه آبان برگزارخواهدشدکه روزوساعت آن متعاقبااعلام خواهدشد.

درضمن امسال جشنواره طرح درس روزانه برای درس هنردرخانه 1و3 وجشنواره محتوای الکترونیکی

 محتوای درسی برگزارخواهدشدفعلادرجریان باشیدتاروزوساعت آن اعلام شود.

همچنین استانداردهای رشته مدیریت خانواده تغییرکرده است که برای مطالعه وبررسی وتحلیل آنهاکه ازسال بعداجراخواهدشدبرروی سایت قرارخواهم داد.