کارگاه آموزشی کارآفرینی ویژه کارشناسان نواحی

 

کارگاه آموزشی با عنوان :

اتاق فکر کارآفرینی ( کمیته کارآفرینی )

 کارشناسان نواحی ومدیران هنرستان ها ی 

ترویج فرهنگ کارآفرینی باتوجه به رشته های موجوددرمدارس

21 دی ماه 95 ( سه شنبه )

ساعت 12/30ظهر

مکان : پژوهش سرای شهیدزرین اقبال 

خیابان 45 متری عماریاسر - کوی یک - میدان میر