کارگاه آموزشی گروه الکترونیک

اولین کارگاه آموزشی گروه الکترونیک استان قم

زمان: دوشنبه 1395/8/24 ساعت 12:30

مکان: بلوار امین- بلوار جمهوری- کوچه 4- هنرستان فنی گیوه چی

موضوع: بررسی کتاب درسی دانش فنی پایه دهم الکترونیک