اصلاحیه روز کارگاه آموزشی ومحتوای آن

باسلام وعرض ارادت خدمت همکاران محترم کارگاه آموزشی بررسی کتاب طراحی سیم کشی که قرار بود 95/10/19 در هنرستان کارودانش امام رضا ساعت 9 برگزار گردد بانام کارگاه طراحی تدریس (طرح درس نویسی )به روز قبل آن 95/10/18درهمان مکان ساعت 9موکول گردید