شيوه نامه جشنواره های گروه الکتروتکنیک

همکاران محترم ، شيوه نامه جشنواره هاي روش تدريس برتر ، توليد محتوا و روزنامه ديواري به حضور تان ارسال مي گردد.  لطفا به نکات زير توجه کنيد:

1-- موضوع جشنواره روش تدريس برترو توليد محتوا يکي است هنرآموزان در صورت تمايل مي توانند ابتدا محتوا توليد کنند و سپس در جشنواره هم شرکت کنند ، البته مي توانند در هر کدام که تمايل داشتند بصورت مستقل هم شرکت کنند.

2- انتخاب نرم افزار توليد محتوا به عهده هنرآموز است ولي بايد طوري باشد که بدون نصب نرم افزار جانبي ، اجرا شود.

3- در نهايت براي هر جشنواره گروهها با هماهنگي هم مشخصات سه نفر اول استان را به دبيرخانه ارسال می کنند.

دانلود شيوه نامه روش تدريس

دانلود شيوه نامه توليد محتوا

دانلود شيوه نامه روزنامه ديواري