شناسایی و معرفی آثار هنرآموزان مولف

در جهت شناسایی آثار هنرآموزان مولف، تولید کننده نرم افزار، منابع آموزشی و کمک آموزشی، مقالات تایید شده و معرفی آنها به دبیرخانه کشوری و تقدیر هنرآموزان برتر و معرفی آنها از طریق سایت و همچنین تهیه بانک اطلاعاتی، از هنرآموزان مولف دعوت می شود آثار خود را تا 14 دی ماه به گروههای آموزشی استان، گروه آموزشی رشته معماری ارسال نمایند.

ضمنا یادآوری می شود که آثار، با مشخصات و معرفی کامل در قالب جدول فایل پیوست و CD ارائه شود.

جدول مشخصات هنرآموزان مولف